Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte på Lindgården, Jönköping den 21 oktober 2016.

 

§  1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.

Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade de 73 medlemmarna som var närvarande välkomna. Han hälsade särskilt välkommen till Ehrling Lundberg, som skall underhålla oss efter att vi inmundigat den goda smörgåstårtan med kaffe och kaka. Föreningen har en livlig verksamhet och närvaron av medlemmar är högre än någonsin. Våra samlingar på Lindgården samlar idag mer medlemmar än tidigare. Tisdagsvandringarna samlar upp mot 25 deltagare varje gång. Boulespelet är flitigt besökt och damernas promenader likaså. Våra resor samlar många medlemmar och är mycket populära. Tyvärr har bastusektionen numera ingen verksamhet, svårigheten beror på att polishuset idag är så stängt att våra medlemmar inte har något tillträde vi beklagar detta.

Med detta undantag lever vår förening mycket bra.

§  2. PARENTATION.

Under det gångna verksamhetsåret har fem av föreningens medlemmar avlidit. Göran Mårtensson hade tänt fem ljus för att minnas våra kamrater. Efter att Bruno läst upp deras namn släckte Göran ljusen ett efter ett.

Else-Mari Lundström, Leif Hagberg, Leif Poppeldal, Agneta Adolfsson, Carl-Anders Gundermark.

Därefter utlyste Bruno Ödman en tyst minut där vi mindes våra kamrater.

 

§   3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare Conny Qvarnström.

 

§   5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.

Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades i god tid före årsmötet.

Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

 

§   6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.

Samtliga anmälda uppropades. Två medlemmar hade tillkommit efter anmälan. Några hade uteblivit

73 medlemmar hade hörsammat kallelsen, vilket är en bra siffra.

 

§   7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

Årsmötet beslutade att utse Janne Arvidsson samt Håkan Andersson till justeringsmän och tillika rösträknare.

 

§   8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.

Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat och balansräkning samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningen har idag 219 medlemmar. Trots att flera medlemmar flyttat samt att vi tappat medlemmar på grund av dödsfall har föreningen ett ökande medlemstal.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse samt bokslut och lägga detta till handlingarna.

 

§   9. REVISIONSBERÄTTELSE.

 Då ingen av revisorerna var närvarande föredrog Ove Wilborg revisorernas berättelse. 

 

§   10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret 2016.

 

§   11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR

Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2017.

 

§   12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER

Conny Qvarnström samt Gerd Cederholm valdes till styrelseledamöter i två år.

 

§   13. Val styrelsesuppleant

 Magnus Wennblom valdes för (1 år).

 

§   14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE

 John Henrik Stegemyr samt Sven Axelsson valdes till revisorer som ersättare valdes Kurt Karlsson.

 

§   15.  VAL AV TRIVSELKOMMITTE

 Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist valdes för (1år).

 

§   16.  VAL AV TRAFIKOMBUD

Som trafikombud kommer styrelsen gemensamt att bevaka intresset.

 

§.  17.  VAL AV VALBEREDNING

Erling Kylberg valdes som (sammankallande)   

Samt ledamöterna Nils-Erik Reuterdahl, N G Ohlsson.

 

 §  18.  STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

Bruno föredrog styrelsens förslag till aktivitetsplan och Göran Mårtensson förslag till budget.

Bruno hänvisade till föregående årets verksamhet. Det kommande året följer i stort denna aktivitetsplan. Vårresan och höstresan kommer att äga rum som vanligt, julbordsresan likaså. Kassören redovisade en budget för det kommande året. Årets förlust på 1.345 kronor beror mest på att räntan på bank idag är i stort sett noll. Föreningens ekonomi är god.

 

Arvode till styrelse och trivselkommitte.

Inga arvoden till styrelse och trivselkommitte, men styrelsen samt trivselkommitte är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.

 

§   20.  FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200:- respektive 100:-.

 

§   21.  BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

En motion hade inkommit, dock för sent från Lars-Ola Lenqqvist. Beslutades att denna skulle behandlas på övriga frågor.

 

 §  22.  Övriga frågor.

Lars-Ola Lengqvist föreslår att styrelsen undersöker intresset för aktivitet angående data och mobilkunskaper.

Beslutades att lägga ut en lista på intressenter i denna fråga.

 

§   23.  Avslutning

Owe Wihlborg tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00

Bruno avtackade Ove för som vanligt en gedigen ordförandeinsats med en blomma.

 

Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen kommande verksamhetsår.

Han puffade också för att medlemmarna skulle köpa lotter inför dragningen av det dignande vinstbordet som skulle vidtaga efter att vi intagit lunch.

 

Vid protokollet                                                                                                   Ove Wihlborg                                             

 

Conny Qvarnström                                                                                            ordförande                         

                                                                                                       

 

 

Justeringsmän;                                                                                                                 

Janne Arvidsson                                                                                               Håkan Andersson