Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings  årsmöte på Lindgården, Jönköping den 23 oktober 2015.  

§  1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.

Ordförande Bruno Ödman hälsade de närvarande medlemmarna välkomna. Han gav en återblick av det gångna verksamhetsåret. Han tackade de medlemmar som hållit i fredagsträffarna, boulen, tisdagsvandringarna, övriga arrangemang samt de medlemmar som bidragit med vinster till dagens lotteri. Föreningen har en livlig verksamhet och närvaron av medlemmar är hög. Han hälsade också Sune Magnusson välkommen. Sune skall förnöja oss med sång och musik efter årsmötet.

§  2. PARENTATION.

Under det gångna verksamhetsåret har nio av föreningens medlemmar avlidit. John Henrik  Stegemyr hade tänt nio ljus för att hedra och minnas de avlidna kamraterna. De hedrades av mötet med en tyst minut. 

Sven-Erik Rutström, Ingemar Eriksson, Gösta Karlsson, Karl-Erik Hvirf, Siri Ostermark, Göran Stendahl, Ingemar Jansson, Per Adetun, Lola Wihlborg.

 

§   3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare Conny Qvarnström.

 

§   5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.

Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades i god tid före årsmötet.

Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

 

§   6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.

Samtliga anmälda uppropades. Tre medlemmar hade tillkommit efter anmälan. Några uteblivit av okänd anledning.

Ett 80-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen, vilket är en bra siffra.

 

§   7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

Årsmötet beslutade att utse Sven Eckerström samt Eskil Berg till justeringsmän och tillika rösträknare.

 

§   8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.

Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat och balansräkning samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningen visar en positiv medlemsökning. Trots att flera medlemmar flyttat samt att vi tappat många medlemmar på grund av dödsfall har föreningen ökat sin medlemskader. Föreningen har idag 222 betalande medlemmar.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse samt bokslut och lägga detta till handlingarna.

 

§   9. REVISIONSBERÄTTELSE.

 Sven Axelsson föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§   10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.

 

§   11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR

Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2016.

 

§   12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER

 Göran Mårtensson samt Sigvard Eriksson valdes för (2 år).

 

§   13. Val styrelsesuppleant

 Magnus Wennblom valdes för (1 år).

 

§   14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE

 John Henrik Stegemyr samt Sven Axelsson valdes till revisorer som ersättare valdes Kurt Karlsson.

 

§   15.  VAL AV TRIVSELKOMMITE´

 Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist valdes för (1år).

 

§   16.  VAL AV TRAFIKOMBUD

 Årsmötet beslutade att trafikombudet utses av styrelsen.

 

§.  17.  VAL AV VALBEREDNING

Erling Kylberg valdes som (sammankallande)   

Kurt Karlsson samt Clas- Peter Sunesson.

 

 §  18.  STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

Bruno föredrog styrelsens förslag till aktivitetsplan och Göran Mårtensson förslag till budget.

Bruno hänvisade till föregående årets verksamhet. Det kommande året följer i stort denna aktivitetsplan. Vårresan och höstresan kommer att äga rum som vanligt. Kassören redovisade en budget på 42,700;- för det kommande året. Underskottet på 2,600 beror på indragen ersättning från myndigheten samt att flera medlemmar har gått bort. Maj Axelsson vill ha till protokollet att hon tycker att det är upprörande att inte myndigheten uppskattar gamla trotjänare på ett bättre sätt. Bruno tillägger att det är svårare att agera mot en riksmyndighet. Mårtensson lovar att styrelsen skall agera vid lämpligt tillfälle.

 

Arvode till styrelse och trivselkommite´.

Inga arvoden till styrelse och trivselkommite´, men styrelsen samt trivselkommite´ är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.

 

§   20.  FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200:- respektive 100:-.

 

§   21.  BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.

 

§   22.  Övriga frågor

Nils G Olsson föreslog att föreningen tar fram en "gåva" exempelvis en mugg med föreningens logga. Denna skulle kunna delas ut som en minnesgåva för tack till den som anordnar vandringar eller dylika tillfällen.

Bruno tackade Tora Johansson samt Birgit Rydén för mångårigt arbete med att hålla ihop damernas promenader. Han överlämnade en blomma. Marianne Pettersson samt Kerstin Ekman tar över detta arbete.

Bruno meddelade också att det inte finns något intresse i styrelsen att fortsätta arbetet med Jönköpings polishistoria. Arne Ivarsson påpekar att det finns obearbetat material både på papper och digitalt. Ove Wihlborg hoppas på att styrelsen arbetar vidare med frågan.

Ärendet bordlades.

 

§   23.  Avslutning

Owe Wihlborg tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00

Bruno avtackade Ove för som vanligt en gedigen ordförandeinsats med en blomma.

 

Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen kommande verksamhetsår.

Han puffade också för att medlemmarna skulle köpa lotter inför dragningen som skulle vidtaga efter att vi intagit lunch.

 

Vid protokollet                                                                                                   Owe Wihlborg

 

Conny Qvarnström                                                                                            ordförande                        

                                                                                                       

 

 

Justeringsmän;                                                                                                                  

Sven Eckerström                                                                                                 Eskil Berg