Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings  årsmöte på Lindgården, Jönköping den 20 oktober 2017.

§  1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.

Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade de 88 medlemmarna som var närvarande välkomna.Han hälsade särskillt välkommen till Peder Losten som kommer att underhålla oss efter den sedvanliga smörgåstårtan. Det är roligt att se ett ökat intresse för vårt årsmöte. Förra året var vi 73 personer alltså en ökning med 15 vilket är en positiv trend. Föreningen har en livlig verksamhet och närvaron av medlemmar är högre än någonsin.Våra samlingar på Lindgården håller ställningarna, tack vare Bengt och Göran, med mer medlemmar än tidigare. Tisdagsvandringarna samlar upp mot 25 som mest.Det är mycket imponerande att medlemmarna ställer upp och ordnar vandringar varje tisdag vår och höst. Boulespelet håller ställningarna men där kan vi bli flera.  Damernas promenader rullar på som vanligt.Våra resor samlar många medlemmar och är mycket populära.

Bruno sammanfattade sin välkomsthälsning med att det går bra för vår förening.

 

§  2. PARENTATION.

Under det gångna verksamhetsåret har en medlem avlidit. Göran Mårtensson tände ett ljus för att minnas vår medlem Lennart Elofsson.

Därefter utlyste Bruno Ödman en tyst minut för vår kamrat.

 

 

§   3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare Conny Qvarnström.

 

§   5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.

Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades i god tid före årsmötet.

Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

 

§   6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.

Samtliga anmälda uppropades. Tolv medlemmar hade tillkommit efter anmälan.Fem

hade lämnat återbud.

88  medlemmar hade hörsammat kallelsen, vilket är en mycket bra  bra siffra.

 

§   7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

Årsmötet beslutade att utse Håkan Andersson samt Gunhild Herman till justeringsmän och tillika rösträknare.

 

§   8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.

Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut ,resultat och balansräkning . Inga frågor från medlemmarna, vilket tyder på en bra föredragning. Föreningen har idag 225 medlemmar.

Ove Wihlborg mötets ordförande läste upp föreningens verksamhetsberättelse.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse samt bokslut och lägga detta till handlingarna.

 

§   9. REVISIONSBERÄTTELSE.

 Då ingen av revisorerna var närvarande föredrog Ove Wilborg revisorernas berättelse. 

 

§   10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret 2017.

 

§   11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR

Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2018.

 

§   12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER

Göran Mårtensson samt Sigvard Eriksson valdes till styrelseledamöter i två år.

 

§   13. Val styrelsesuppleant

 Magnus Wennblom valdes för (1 år).

 

§   14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE

 John Henrik Stegemyr samt Sven Axelsson valdes till revisorer som ersättare valdes Lars

Ljugqvist.

 

§   15.  VAL AV TRIVSELKOMMITTE

 Göran Nilsson samt Bengt Hultqvis valdes för (1år).

 

§   16.  VAL AV TRAFIKOMBUD

Något trafikombud valdes inte. Någon återknytning till NTF och deras organisation finns inte.

 

§.  17.  VAL AV VALBEREDNING

Erling Kylberg valdes som (sammankallande)   

Samt ledamöterna Nils-Erik Reuterdahl, N G Ohlsson.

 

 §  18.  STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

Bruno föredrog styrelsens förslag till aktivitetsplan för 2018 samt Göran Mårtensson förslag till budget.

Bruno hänvisade till föregående årets verksamhet. Det kommande året följer i stort denna aktivitetsplan. Vårresan och höstresan kommer att äga rum som vanligt. Julbordsresan tas bort, alldeles för få intresserade för resan.Istället kommer ett julbord att beställas på Mäster Gudmunds restaurang. Kassören redovisade en budget på  för det kommande året. Årets förlust beräknas till 1.300 kronor. Föreningens ekonomi är god.

 

Arvode till styrelse och trivselkommitte.

Inga arvoden till styrelse och trivselkommitte. Men styrelsen samt trivselkommitte är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.

 

§   20.  FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200:- respektive 100:-.

 

§   21.  BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

Inga motioner.

 

 §  22.  Övriga frågor.

Lars-Ola Lengqvist tog upp frågan om damernas vandringar kan ingå i herrarnas. Beslutades att styrelsen äger frågan. En fråga ställdes om medlemmarna var intresserade av att baka bröd i Ödestugu bagarstuga.Nils-Gunnar Olsson samt Anna-Greta Jones återkommer med tider. En lista lades ut på mötet för intresserade.

 

§   23.  Avslutning

Owe Wihlborg tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00

Bruno avtackade Ove för som vanligt för en gedigen ordförandeinsats med en blomma.

 

Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen kommande verksamhetsår.

Han puffade också för att medlemmarna skulle köpa lotter inför dragningen av det dignande vinstbordet som skulle vidtaga efter att vi intagit lunch.

 

Vid protokollet                                                                                                   Ove Wihlborg

 

Conny Qvarnström                                                                                            mötesordförande                        

                                                                                                       

 

 

Justeringsmän;                                                                                                                  

Håkan Andersson                                                                                              Gunhild Herman