ÅRSMÖTE 2014

 

Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte på Lindgården, Jönköping den 24 oktober 2014.  

 §  1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.

Ordförande Bruno Ödman hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.Han påminde medlemmarna om att föreningen i år fyller 60 år. Ett särskilt välkomnande till Christer Möller och hans sångerska Lena Wiland-Möller som skall underhålla oss efter årsmötet. Han gjorde också en kort återblick på det gångna verksamhetsåret. Han framförde också styrelsens tack till de medlemmar som bidragit till de vinster som efter mötet skall lottas ut.

§  2. PARENTATION.

Under det gångna verksamhetsåret har tio av föreningens medlemmar avlidit. John Henrik  Stegemyr hade tänt tio ljus för att hedra och minnas de avlidna kamraterna. De hedrades av mötet med en tyst minut. 

Agne Nilsson, Hervor Gustavsson, Weikko Rundberg, Stig Gidlund. Torbjörn Sporrong, Gunnar Axelsson, Sten Karlsson, Birgit Bäckström, Hasse Tengblad samt Carl-Axel Carlström. 

 

 

§   3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

 

 

§   4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.

Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare Conny Qvarnström.

 

§   5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGENLIGT UTLYST.

Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast tio dagar innan. Kallelsen utskickades den 29 september.

Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

 

§   6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.

Samtliga anmälda uppropades. Tre medlemmar hade tillkommit.

Totalt 93 röstberättigade medlemmar.

 

§   7. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

Årsmötet beslutade att utse Janne Arvidsson samt Göran Wilhelmsson till justeringsmän och tillika rösträknare.

 

§   8. STYRELSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.

 

Verksamhetsberättelse hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut,resultat och balansräkning samt svarade på de frågor som ställdes av medlemmarna. Föreningen visar en positiv medlemsökning. Trots att flera medlemmar flyttat samt att vi tappat många medlemmar på grund av dödsfall har föreningen ökat sin medlemskader.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga detta till handlingarna.

 

 

§   9. REVISIONSBERÄTTELSE.

 

 

John Henrik Stegemyr föredrog revisorernas berättelse, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 

§   10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.

 

 

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret.

 

 

§   11. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR

 

Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande för verksamhetsåret 2015. 

 

 

§   12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER

 

 Gerd Cederholm och Conny Qvarnström valdes för (2 år).

 

 

§   13. Val styrelsesuppleant

 

 Magnus Wennblom valdes för (1 år).

 

 

§   14. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE

 

 

 John Henrik Stegemyr samt Sven Axelsson som ersättare valdes Kurt Karlsson.

 

 

§   15.  VAL AV TRIVSELKOMMITTE

 

 

 Göran Nilsson samt Bengt Hultqvist (1år).

 

 

§   16.  VAL AV TRAFIKOMBUD

 

 

 Årsmötet beslutade att trafikombudet utses av styrelsen.

 

 

§.  17.  VAL AV VALBEREDNING

 

 

Erling Kylberg (sammkallande)   

Kurt Karlsson samt Clas- Peter Sunesson.

 

 

§  18.  STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

 

 

Bruno föredrog styrelsens förslag till aktivitetsplan och Göran Mårtensson förslag till budget.

Bruno hänvisade till föregående årets verksamhet. Det kommande året följer i stort denna aktivitetsplan. Vårresan och höstresan kommer att kosta 250.-/per medlem. Resan är då subventionerad med 50:-/per medlem. Mårtensson redovisade en budget på 40.000:-kommande året.

 

 

§   19.  ARVODE TILL STYRELSE OCH TRIVSELKOMMITTE

 

 

Inga arvoden till styrelse och trivselkommitte. Men styrelsen samt trivselkommitte är som vanligt befriade från medlemsavgiften. Detsamma gäller hedersmedlemmarna.

 

 

§   20.  FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR

 

 

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 200:- respektive 100:-.

 

 

 

§   21.  BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER

 

 

Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.

 

 

§   22.  Övriga frågor

 

 

Ove Wihlborg informerade om en 100 årig polisson Bengt Stark. Hans far blev polis 1901 och kom till jönköping som polis 1907. Uppvaktning har skett med hjälp av vår ärade 94-95 årige medlem Erik Krohn.

 

Klas Peter Sunesson erinrade om att Calle Örnemarks trästaty på polishusets västra gavel är dåligt underhållen. En diskussion följde om konsten som tillhör personalen i polishuset bland annat den "sjödränkta eken" en trästaty av en kvinna gjord av Margareta Engström.

 

Owe Wihlborg föreslog att styrelsen får i uppdrag att "lyfta frågan". Vilket också blev beslutat.

 

 

§   23.  Avslutning

 

 

Owe Wihlborg tackade de församlade medlemmarna och avslutade mötet klockan 15.00

 

Bruno avtackade Ove för som vanligt en gedigen ordförandeinsats med en blomma.

 

Bruno tackade för förtroendet att leda föreningen kommande verksamhetsår.

Han puffade också för att medlemmarna skulle köpa lotter inför dragningen som skulle vidtaga efter att vi intagit lunchen med den läckra smörgåstårtan.

Dessförinnan skall vi njuta av den fina musiken från Christer Möller och hans charmiga sångerska   Lena Wiland Möller.

 

 

Vid protokollet                                                                                                     Ordförande

 

 

Conny Qvarnström                                                                                              Owe Wihlborg                                                                                                  

                                                                                                        

 

 

 

Justeras                                                                                                                    Justeras

 

 

Janne Arvidsson                                                                                                    Göran Wilhelmsson