PROTOKOLL FÖRT VID JÖNKÖPINGSPOLISENS PENSIONÄRSFÖRENINGS ÅRSMÖTE PÅ LINDGÅRDEN, JÖNKÖPING DEN 25 OKTOBER 2013.

 §  1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.

Ordföranden Nils-Erik Eriksson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och ett särskilt välkomnande riktades till dagens gäst, veteranföreningens ordförande, Lennart Eckerberg. Eriksson gjorde en kort återblick på det gångna året och föreningens verksamhet. Han passade också på att framföra styrelsens tack till alla som bidragit med vinster till det lilla lotteriet som anordnats.

§  2. PARENTATION.

Under det gångna verksamhetsåret har fyra av föreningens medlemmar avlidit. Ljus tändes för att hedra och minnas de avlidna kamraterna, Sölve Carleklev, Alice Eckerberg, Walter Ekblad och Rune Nyqvist. Föreningens kassör, JohnHenrik Stegemyr, framförde minnesord varefter en tyst minut anbefalldes.

§  3.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.

Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare Maj Axelsson.

§  5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGEENLIGT UTLYST.

Enligt föreningens stadgar skall medlemmarna kallas till årsmöte senast 10 dagar innan. Kallelsen sändes ut den 5 oktober. Årsmötet beslöt att kallelse skett enligt stadgarna.

§  6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA.

Efter upprop fastställdes deltagarlistan till 89 röstberättigade.

§  7. VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

Årsmötet beslutade att utse Sten Karlsson och Lars-Ola Lengqvist till justeringsmän tillika rösträknare.

§  8. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK REDOVISNING.

Verksamhetsberättelsen hade sänts ut i samband med kallelsen. Kassören föredrog föreningens bokslut, resultat- och balansräkning, samt svarade på några frågor som ställdes om eventuellt medlemstapp och hur föreningen uppmärksammar långtidssjuka, födelsedagar samt vid begravningar.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut och lägga det till handlingarna.

§  9. REVISIONSBERÄTTELSE.

Eftersom båda revisorerna avlidit under året hade revisionen genomförts av ersättaren Sven Axelsson. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av årsmötet.

§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE.

Bruno Ödman valdes enhälligt till ordförande, nyval( 1 år).

§ 12 a. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER.

Till styresledamöter valdes Göran Mårtensson och Sigvard Eriksson, nyval (2 år).

§ 12 b. VAL AV STYRELSELEDAMOT.

Till styrelseledamot valdes Conny Qvarnström, nyval (1 år).

§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT.

Magnus Wennblom valdes som styrelsesuppleant, omval (1 år).

§ 14. VAL AV REVISORER OCH ERSÄTTARE.

Till revisorer valdes Sven Axelsson och JohnHenrik Stegemyr samt till ersättare Kurt Karlsson, samtliga nyval (1 år).

§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTÉN.

Till trivselkommitté omvaldes Göran Nilsson och Bengt Hultqvist (1 år).

§ 16. VAL AV TRAFIKOMBUD.

Årsmötet beslutade att trafikombuden utses av styrelsen.

§ 17. VAL AV VALBEREDNING.

Till valberedning utsågs Erling Kyhlberg, Klas-Peter Sunesson och Kurt Karlsson (samtliga 1 år).  Kyhlberg som sammankallande.

§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

Eriksson föredrog styrelsens förslag till aktivitetsplan och Stegemyr förslag till budget. Eftersom en ny styrelse tillträder kommer denna att ha synpunkter och  eventuellt göra justeringar i aktivitetsplanen.  Bl a har gamla styrelsen inget förslag var adventsgudstjänst skall firas. På förslag från Lennart Johansson kan Skärstads kyrka vara ett lämpligt alternativ. Nya styrelsen återkommer med en uppdaterad aktivitetsplan.

I samband med att Stegemyr föredrog förslag till budget informerade han om medlemsavgifterna. 89 ”singelmedlemmar” erlägger 200 kronor/år och 58 par erlägger 300 kronor/år.

Årsmötet fastställde förslag till budget.

§ 19. ARVODE TILL STYRELSEN OCH TRIVSELKOMMITTÉN.

Förslag förelåg att styrelsen, trivselkommittén samt hedersmedlemmar skall befrias från medlemsavgiften.

Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften skall vara oförändrad enligt § 18.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 21. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER.

En motion hade inkommit men återtagits av motionären.

§ 22 a. ÖVRIGA FRÅGOR.

JohnHenrik Stegemyr tilldelades utmärkelsen som hedersmedlem. Eriksson framförde ett varmt tack för det arbete som JohnHenrik lagt ner i styrelsen under många år bl a som en utmärkt kassör.

JohnHenrik tackade för uppskattningen av hans styrelsearbete.

§ 22 b.

Lars-Ola Lengqvist tog upp frågan om anskaffning av en hjärtstartare. Han menade att en sådan skulle vara till gagn vid medlemmarnas vandringar, resor och liknande. Karin Strömberg framförde också synpunkter beträffande detta.

Årsmötet uppdrog till nya styrelsen att ta upp frågan om anskaffning av hjärtstartare.

§ 23 a. AVSLUTNING.

Eriksson höll en kort information, tackade alla medlemmar som mött upp och förklarade därmed årsmötet för avslutat. Föreningen bjöd sedan på förtäring.

Kommunalrådet Anna Mårtensson hade inbjudits som underhållare/gästtalare. Hon berättade, förutom lite om sig själv, om olika uppdrag hon numera främst har som politiker samt från sin tid som åklagare. Anna brinner för många områden bl a kultur, jämställdhet, kvinnors företagande samt att våra invandrare intrigeras i samhället. Hennes uppfattning är att nå resultat med det man gör. Under sina 18 år som åklagare jobbade hon mycket med relationsvåld.

 Hon gav också tillfälle till frågor. Bl a togs trafiksituationen i delar av Jönköping upp samt  skapande av en konsthall i Smedbyn i Huskvarna.

 

Vid protokollet:                                                              Ordförande:

Maj Axelsson.                                                                 Ove Wihlborg.

 

Justeras:

Sten Karlsson.                                                               Lars-Ola Lengqvist.