PROTOKOLL FRÅN JÖNKÖPINGSPOLISENS PENSIONÄRSFÖRENINGS ÅRSMÖTE PÅ LINDGÅRDEN DEN 26 OKTOBER 2012.

 § 1. ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE.

Ordföranden Nils-Erik Eriksson hälsade de 95 närvarande medlemmarna hjärtligt välkomna och uttryckte sin uppskattning över att så många kommit för att deltaga i årsmötesförhandlingarna. Ett särskilt välkomnande riktade till veteranföreningens ordförande Perolof Holts. I samband med inledningen framförde Eriksson styrelsens tack till alla som bidraget med vinster till det lilla lotteriet som anordnats.

§ 2. PARENTATION.

Under det gångna verksamhetsåret har 4 av förenings medlemmar avlidit. Ljus tändes för att hedra och minnas de avlidna kamraterna i föreningen, Gert Sundin, Carl-Göran Klein, Hans Rubin samt Tycho Forssén. Nils-Erik Eriksson framförde minnesord som följdes av en tyst minut.  Parentationen avslutades med att ljusen släktes ett i sänder.

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.

Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Johansson och till sekreterare Maj Axelsson.

Innan Lennart fattade klubban och tackade för förtroendet att leda mötet, passade han på att berätta om sin fiskelycka då han fångade storgäddan på 13,2 kilo och 1,25 meter lång.

§ 5. FRÅGA OM MÖTET ÄR STADGEENLIGT UTLYST.                                                  

Enligt stadgarna skall medlemmar kallas till årsmötet senast 10 dagar före.  Årsmötet beslutade att kallelse skett enligt stadgarna.

 § 6. JUSTERING AV DELTAGARLISTA .

Den upprättade deltagarlistan justerades genom namnupprop och fasställdes av årsmötet.

§ 7. VAL AV JUSTERINGMÄN.

Årsmötet beslutade att utse Rune Nykvist och Walter Ekblad som justeringsmän.

§ 8. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT OCH EKONOMISK     REDOVISNING.

Verksamhetsberättelsen var utsänd tillsammans med kallelsen och bokslut med resultat- och balansräkning fanns tillgängliga.  P g a att kassören var förhindrad att närvara föredrogs resultat- och balansräkning av sekreteraren. Sekreteraren passade på att tacka alla som på ett eller annat sätt varit styrelsen behjälplig med aktiviteter och sjukbesök. Några frågor ställdes, bl a från Lars-Ola Lengqvist, angående placering av föreningens tillgångar. Efter en kort diskussion beslutade årsmötet att godkänna verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och lägga dessa till handlingarna.

§ 9. REVISORERNAS BERÄTTELSE.

Rune Nyqvist föredrog revisorernas berättelse och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen enär räkenskaperna förts med noggrannhet och i god ordning.

 Årsmötet beslutade att godkänna revisorerna berättelse.

§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET.

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§ 11. VAL AV ORDFÖRANDE.

Nils-Erik Eriksson valdes enhällig till ordförande, omval (1 år).

§ 12. VAL AV TVÅ STYRELSELEDAMÖTER.

Till styrelseledamöter valdes Gerd Cederholm och Nils-Erik Reuterdahl, nyval (2 år).

§ 13. VAL AV STYRELSESUPPLEANT.

Magnus Wennblom valdes till styrelsesuppleant, omval (1 år).

§ 14. VAL AV TVÅ REVISORER.

 Till revisorer omvaldes Rune Nykvist och Walter Ekblad och som ersättare omvaldes Sven Axelsson, ( samtliga 1 år).

§ 15. VAL AV TRIVSELKOMMITTÉ  ( 2 LEDAMÖTER).

Till trivselkommitté omvaldes Göran Nilsson samt nyval av Bengt Hultqvist (båda 1 år).

§ 16. VAL AV TRAFIKOMBUD.

Till trafikombud valdes Göran Mårtensson, nyval (1 år).

§ 17. VAL AV VALBEREDNING  ( 2 LEDAMÖTER).

Till valberedning valdes Owe Wihlborg och Göran Stendahl med Owe som sammankallande, båda nyval (1 år).

§ 18. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET.

Nils-G Ohlsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och sekreteraren föredrog förslag till budget för kommande verksamhetsår. Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.

§ 19. ARVODE TILL STYRELSEN OCH TRIVSELKOMMITTÉN.

Årsmötet beslutade att ledamöter och suppleant i styrelsen samt ledamöter i trivselkommittén, i likhet med tidigare, ej skall erlägga medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ 20. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

Beslutades om oförändrad medlemsavgift för kommande verksamhetsår, 200 kronor per medlem eller 300 kronor för par.

§ 21. BEHANDLING AV MOTIONER.

Inga motioner hade inkommit.

§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR.

Lars-Ola Lengqvist tog upp frågan om försäkringar i samband med olycksfall. Föreningen har ingen försäkring för sina medlemmar när dessa deltar i föreningens aktiviteter varför det är viktigt att medlemmarna själva kontrollerar huruvida egna försäkringar gäller vid olycksfall. Lars-Ola framförde även synpunkter på att anmälan till de olika aktiviteterna och arrangemangen i högre grad borde kunna anmälas via mail. Styrelsen kommer i fortsättningen att beakta detta som ett alternativ.

Stig Rickemark framförde önskemål om att en lista på de som ansvarar för vandringarna sänds ut till medlemmarna så snart som möjligt.

Perolof Holts berättade om veteranernas verksamhet. Intressanta studiebesök hade gjort på bl a Vandalorum och postterminalen i Nässjö som har en omfattande verksamhet. Det senare rekommenderade han varmt för ett besök.

Lennart Johansson påminde om innehållet i föreningens stadgar och vikten av det fina kamratskap som finns i föreningen. Han överlämnade även en blomma till kassören John-Henrik Stegemyr (ej närvarande) som på ett förtjänstfullt sätt skött föreningens ekonomi i många år.

Bruno Ödman framförde mötesdeltagarnas tack till styrelsen och alla som bidragit till förenings trivsel och verksamhet under året.

§ 23. AVSLUTNING.

Under trivsamma former intogs förtäring i form av smörgåstårta, dricka, kaffe och god kaka.

Mötesdeltagarna fick tillfälle att lyssna till ljuv sång och musik från 1960-70 talen som framfördes av Christer Möller och Thomas Karlsson.

Nils-Erik Eriksson tackade Weimar Alpsten och Nils-G Ohlsson för de år de arbetat i styrelsen.

Eriksson tackade för förtroende han fått att leda föreningen ytterligare ett år och förklarade årsmötet för avslutat.

 

Vid protokollet:

 

Maj Axelsson                                                             Lennart Johansson

 

Justeras:

 

Rune Nyqvist                                                              Walter Ekblad