Protokoll fört vid Jönköpingspolisens Pensionärsförenings årsmöte på Lindgården, Jönköping den 19 oktober 2018.

 

 

§ 1. Årsmötets öppnande

 

Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna till Lind-

gården och det sedvanliga årsmötet. Bruno kunde konstatera att vi just nu är 235 medlemmar

i föreningen, Det är glädjande att aktiviteten är stor bland medlemmarna och nämnde bl.a. våra promenader för både damer och herrar.

 

 

§ 2. Parentation

 

Under det gångna verksamhetsåret har en medlem avlidit. Göran Mårtensson tände ett ljus

för att minnas vår medlem Carl-Erik Möllbom. Bruno utlyste en tyst minut för vår kamrat.

 

 

§ 3. Godkännande av dagordningen

 

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

 

 

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 

Till ordförande för årsmötet valdes Ove Wihlborg och till sekreterare valdes Jan Arvidsson.

 

 

§ 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

 

Mötet ansåg att årsmötet var utlyst enligt stadgarna.

 

 

§ 6. Justering av deltagarlistan

 

Justering av deltagarlistan gjordes genom, upprop, av sekreteraren.

 

 

§ 7. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

 

Till justeringsmän, tillika rösträknare valde mötet Olle Sjöö och Evert Carlsson.

 

 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning

 

Verksamhetsberättelsen med bokslut har skickats ut till medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. Denna godkändes utan uppläsning. Den ekonomiska redovisningen

Gjordes muntligen av Göran Mårtensson och godkändes av mötet.

 

 

§ 9. Revisorernas berättelse

 

Vår revisor Sven Axelsson läste upp revisionsberättelsen. Då inga frågor fanns godkändes den av mötet.

 

 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet

 

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret 2018.

 

 

§ 11. Val av ordförande för ett år

 

Bruno Ödman omvaldes till ordförande för verksamhetsåret 2019.

 

 

§ 12. Val av styrelseledamöter för två år

 

Till styrelseledamöter för två år omvaldes Conny Qvarnström och nyvaldes Uno Fredriksson

 

 

§ 13. Val av styrelsesuppleant för ett år

 

Till styrelsesuppleant för ett år omvaldes Magnus Wennblom.

 

 

§ 14. Val av två revisorer och en ersättare

 

Till revisorer omvaldes Johnhenric Stegemyr och nyvaldes Björn Almér. Till ersättare omvaldes Lars Ljungqvist.

 

 

§ 15. Val av trivselkommitté- två ledamöter i ett år

 

Mötet valde Göran Nilsson och Bengt Hultqvist.

 

 

§ 16. Val av trafikombud

 

Denna punkt kommer att utgå till nästa årsmöte. Vid behov kommer styrelsen handlägga aktuella ärenden.

 

 

§ 17. Val av valberedning- för närvarande en sammankallande och två ledamöter

 

Mötet omvalde Ehrling Kyhlberg, Nils-G Olsson och Nils-Eric Reuterdahl med Ehrling som sammankallande.

 

 

§ 18. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018/2019

 

Förslag till verksamhetsplan delades ut till medlemmarna. Denna godkändes av mötet. Förslag till budget föredrogs av Göran Mårtensson. Även denna godkändes av mötet.

 

 

§ 19. Arvode till styrelseledamöter och trivselkommitté

 

Ingen ändring vilket betyder att inget arvode utgår till de berörda. Däremot är man befriad från medlemsavgiften.

 

 

§ 20. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret

 

Ingen ändring sedan tidigare. För enskild medlem kostar det 200 kr/år och för familj 300 kr/år

 

 

§ 21. Behandling av inkomna motioner

 

Fanns inga inkomna motioner.

 

§ 22. Övriga frågor

 

Inga frågor.

 

 

§ 23. Mötets avslutning

 

 

Ove avslutade mötet och tackade för förtroendet han fått att leda mötet. Han tackade särskilt Göran och Bengt som utför ett fantastiskt arbete för vår trivsel. Bruno tackade i sin tur Ove för ett väl genomfört årsmöte och förärade honom en blomma.

Bruno avtackade även Sven Axelsson med en blomma för sin tid som revisor. Vidare tackade Bruno Anna-Greta och Nils-Gunnar med en blomma för det arbete de lade ner på det mycket uppskattade ”baket” i Ödestugu under hösten 2017.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Jan Arvidsson                                                                       Ove Wihlborg

Mötessekreterare                                                                   Mötesordförande

 

 

 

Justeringsman:                                                                        Justeringsman:

                            Olle Sjöö                                                                                Evert Carlsson